четвртак, јул 25, 2024
NaslovnaINFOУсвојен низ предлога за борбу против насиља у школама

Усвојен низ предлога за борбу против насиља у школама

Радна група за превенцију и спречавање насиља у систему образовања и васпитања дефинисала је листу законских и подзаконских аката које је потребно променити како би се примениле мере које је та радна група усвојила на седници 20. децембра.

На састанку Радне групе је, између осталог, усвојен предлог да се оцењује владање од 5. до 8. разреда у току и на крају првог и другог полугодишта, а да оцена из владања уђе у просек.

Такође, усвојен је предлог да се одлаже исписивање ученика из средње школе уколико је против њега покренут васпитно-дисциплински поступак, до његовог окончања.

Након тога, уколико ученик жели и даље да се испише, школа је у обавези да дозволи исписивање и да у исписницу унесе изречену васпитно-дисциплинску меру која је за ученика изречена током поступка, наводи се у саопштењу Министарства просвете.

Између осталог, усвојено је да школе Општим актом могу да уреде употребу мобилног телефона током наставе.

У саопштењу пише да предстоје измене правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног/средње образовања и васпитања у циљу повећања броја стручних сарадника у школама.

Наводи се да ће надокнаде за рад одељенских старешина бити повећане са четири на седам одсто, уз израду Правилника/Упутства о раду одељенских старешина.

Такође, предвиђено је повећање доње границе већ постојећих новчаних казни за родитеље.

Како се наводи, новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно други законски заступник за повреду обавезе из члана 84. Закона о основама система образовања и васпитања који се, иначе, односи на одговорност родитеља.

Новчаном казном од 40.000 до 100.000 динара казниће се родитељ, односно други законски заступник детета или ученика који учини повреду забране из члана 111. и 112. овог закона који се односе на забрану насиља, злостављања и занемаривања и забрану понашања које вређа углед, част или достојанство.

Такође, потписаће се нови меморандуми, односно ревидираће се стручна упутстава о сарадњи са Министарством за бригу о породици и демографији, Министарством здравља и Министарство правде, Министарством унутрашњих послова и Министарством државне управе и локалне самоуправе.

У саопштењу пише да су предложене и измене Правилника о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, а које се односе на већу учесталост и трајање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у школама.

Уместо да се активности реализују два до три пута недељно, реализоваће се три до четири пута недељно, наводи се и додаје да ће се активности, уместо од 15 до 45 минута, реализовати у периоду од 30 до 60 минута.

Наводи се да ће се друштвено-користан, односно хуманитарни рад реализовати у просторијама школе под надзором наставника, родитеља, директора, односно стручног сарадника или ван просторија школе у сарадњи са надлежним центром за социјални рад.

Такође, додаје се да ниједна одабрана активност тог рада не сме особу која је била изложена насиљу, било да је реч о ученику или запосленом, изложити могућности нове виктимизације.

Усаглашено је да је потребно изменити и Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

То ће се односи на то да за трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним органима, организацијама и службама и обавештава Министарство, односно надлежну школску управу, у року од 24 сата путем дигиталне националне платформе „Чувам те“ са првим информацијама о догађају, а у року од 48 сати са потпуним информацијама и закључцима са састанка тима.

Такође,предвиђено је да установа путем националне платформе ажурира информације о поступању до затварања предмета, односно предузимања свих потребних мера и њихове евалуације.

Приликом измене поменутог Правилника, биће измењени и делови Правилника који се односе на планирање превентивних активности, уз истицање значаја стручног усавршавања из области заштите од насиља за све запослене током сваке школске године.

Такође, прецизираће се улоге Тима за заштиту, као и процедуре поступања у ситуацијама другог и трећег нивоа насиља, насиља које се догодило изван установе (када деца нису у својству ученика), као и поступање у ситуацијама злоупотребе мобилних телефона према другим ученицима и према запосленим.

У саопштењу се додаје да ће бити појашњена улога националне платформе „Чувам те“ у евидентирању првог и другог нивоа насиља.

Извор: Танјуг

PROČITAJTE
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR