У четвртак 19.10.2020 године одржаће се седница Општинског већа са почетком у 12:00 часова са преко педесет тачака

У четвртак 19.10.2020 године одржаће се седница Општинског већа са почетком у 12:00 часова.
Предложени дневни ред:

1. Разматрање Извода из записника са 5.,6. и 7.седнице Општинског већа;

2. Разматрање Нацрта одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Пријепоље;

3. Разматрање Нацрта одлуке о просечним ценама квадратног метра непокретности на основу којих је за 2020. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности које се налазе у најопремљенијој зони општине Пријепоље за обвезнике који не воде пословне књиге;

4. Разматрање Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама ;

5. Разматрање Нацрта одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пријепоље;

6. Разматрање Нацрта одлуке о евидентирању обавеза по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта на прописане рачуне јавних прихода ;

7. Разматрање Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о наградама и јавним признањима општине Пријепоље;

8. Разматрање Плана и остварење прихода у периоду 01.01.2020.-30.09.2020.године ,Плана и извршење укупних расхода у периоду 01.01.2020.-30.09.2020.године, Плана и извршења расхода по позицијама у периоду 01.01.2020.-30.09.2020. године, Извештаја о извршењу програмског буџета у периоду јануар – септембар 2020. године, Извештаја о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у периоду јануар–септембар 2020. године, број 400-13/2020 од 05.011.2020.године;

9. Разматрање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“доо Нова Варош за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020.године;

10. Разматрање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Лим“ Пријепоље за период 01.01.2020. до 30.06.2020 . године ;

11. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Туристичке организације Пријепоље за 2019. годину;

12. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Библиотеке „Вук Караџић“ Пријепоље за 2019. годину;

13. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе Пријепоље за 2019. годину;

14. Разматрање Наративног и финансијског извештаја Центра за социјални рад „Пријепоље“ Пријепоље за 2019. годину;

15. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Музеја у Пријепољу за 2019. годину ;

16. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Црвеног крста у Пријепољу за 2019. годину;

17. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе општине Пријепоље за 2019. годину;

18. Разматрање Нацрта одлуке о усвајању измене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево;

19. Разматрање Захтева Битовекс Д.О.О. за измену Плана детаљне регулације Пријепоље и Бродарево;

20. Разматрање Нацрта одлуке о именовању чланова Општинског савета родитеља за школску 2020/2021;

21. Разматрање Нацрта решења о разрешењу и именовању Управних и Надзорних одбора јавног предузећа и установа и то :

– ЈКП „Лим“ Пријепоље;
– Дома културе Пријепоље;
– Библиотеке „Вук Караџић“ Пријепоље;
– Музеја у Пријепољу;
– Центра за Социјални рад „Пријепоље“Пријепоље ,
– Туристичке организације Пријепоље.

22. Разматрање Нацрта рeшeњe o рaзрeшeњу и имeнoвaњу члaнова шкoлских oдбoрa и то :

– Економско-трговинске школе ,
– Техничке школа,
– ОШ „Владимир Перић Валтер“ ,
– ОШ „ Светозар Марковић“ Бродарево,
– ОШ „ Бошко Буха“ Ивање;

23. Разматрање Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о обављању делатности зоохигијене;

24. Разматрање Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о димначарским услугама;

25. Упознавање општинског већа са предлогом Одлуке председника општине о формирању штаба за ванредне ситуације;

26. Разматрање Нацрта споразума о заједничком коришћењу ,одржавању и санацији депоније „Дубоки поток“Друглићи.

27. Разматрања Нацрта решења о именовању и разрешењу члана Скупштине Регионалне санитарне депоније „Бањица“ Нова Варош.

28. Разматрање Жалбе Производно прометно и услужно Д.О.О. Рапид Хусовић изјављене на Закључак Општинске управе општине Пријепоље, број 353-118/20 од 25.09.2020.године;

29. Разматрање Жалбе Љујић Бојана на Решење Општинске управе , број 360-15/2020 од 17.08.2020. године;

30. Разматрање Информације Одељења за инвестиције у вези „Златар путева Нова Варош“, број 410-27-01/20-7 од 07.10.2020. године;

31. Разматрање Захтева ДОО „Стабил-про“ број 403-1994/20 од 02.09.2020. године;

32. Разматрање Уговора о подршци и одржавању система за интегрисано управљење у ванредним ситуацијама (ДРИС И СИУВС);

33. Разматрање Уговора о регулисању међусобних односа ЈП „Србијашуме ШГ“ и општине Пријепоље;

34. Разматрање захтева за давање сагласности на Пројекат за постављење сензора за мерење нејонизирајућег зрачења;

35. Одлука о прихватању удела без наканаде у капиталу „ФУЛ ПРОТЕКТ“ Д.О.О. Београд и начину потраживања утврђених законом и спецификацијом и овлашћење лица за потписивање Уговора о преносу удела у фондовима обавезног социјалног осигурања и јединицама локалних самоуправа из списка стицалаца;

36. Израда канализације у Валтеровој улици;

37. Мишљење вд начелника у вези захтева ЈКП „Лим“Пријепоље о поступку израде елабората о резервама изворишта подземних вода Сељашница, број 352-57/20 од 29.10.2020.;

38. Захтев ЈКП „Лима“ Пријепоље за одређивање санитарних зона заштите изворишта Сељашница број 53-1/20 од 29.10.2020.године;

39. Захтев Удружења бораца за обележавање Комеморације Пријепољске битке, број 403-1702/20 од 03.11.2020.;

40. Захтев Општинске управе Пријепоље за преусмеравање апропријације, број 403-1664/20 од 26.10.2020.године;

41. Захтев Службеника за Месне заједнице доделу средстава из Текуће буџетске резерве, број 403-1551/20 од 08.10.2020.године

42. Захтев Месне заједнице Пријепоље за измене апропријације, број 403-1456/20 од 03.11.2020.године;

43. Захтев Музеја у Пријепољу за измену апропријације, број 403-1593/20 од 15.10.2020.године;

44. Захтев Туристичке организације за одобрење измене финансијског плана , број 403-1607/20 од 19.10.2020.г ;

45. Разматрање предлога ребаланса Финансијског плана Дома културе ,индиректног корисника Буџета општине Пријепоље за 2020.годину ;

46. Захтев Библиотеке „Вук Караџић“ Пријепоље за иземену апропријације,

47. Захтев Одељења за буџет и финансије за доношење Закључка којим се поступа по препорукама ДРИ а којим се обавезује Одељење за буџет да се искњиже нефинансијска имовина која је у својини Општине , број 404-38/2020 од 13.10.2020.године;
48. Захтев удружења грађана повртара „Браво“Пријепоље за пружање економске подршке, број 320-26/20 од 09.04.2020.године;

49. Захтев Центра за социјални рад „Пријепоље“ Пријепоље за обезбеђење просторија за рад Центра , број 361-14/20 од 05.10.2020.године;

50. Захтев Центра за социјални рад „Пријепоље“ Пријепоље за одобрење средстава за покретање рада Дневног центра „Адолесцентни Клуб“ у Пријепољу;

51. Захтев Центра за за социјални рад „Пријепоље“ Пријепоље за давање сагласности за исплату до две просечне нето зараде у Републици Србији.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК

ВЛАДИМИР БАБИЋ