недеља, 1 октобра, 2023
HomeINFOJavni poziv za dodelu sredstava za podršku investicijama u fizička sredstva poljoprivrednih...

Javni poziv za dodelu sredstava za podršku investicijama u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u 2020. godini

Na osnovu člana 46 i 47 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“ broj 129/07, 83/14, 101/16, 47/18).

Odluke o budžetu („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, br.3/19), člana 62 Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/19), člna 52 Poslovnika o radu opštinskog veća opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, br.62/2012, 1/2015, 14/2016, i 6/2017 ), saglasnosti Ministarstva poljoprivrede br.320-40-1657/2020-09 na Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Prijepolje br.320-19-1-/20 od 28.02.2020.godine i Zaključka opštinskog veća br.06-45/2020 od 18.06.2020.godine a u skladu sa članom 13 Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br.10/13, 142//14, 103/15 i 101/2016), i Pravilnika za dodelu sredstava za podršku investicijama u fizička sredstva poljoprirednih gazdinstava u 2020 god. („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, br 9/2020 od 08.09.2020 godine), predsednik opštine Prijepolje, raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠКU INVESTICIJAMA U FIZIČКA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U 2020.GODINI

Član1.

Predmet javnog poziva je realizacija Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Prijepolje u 2020.god. koja se odnose na podsticaje za podršku investicijama u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava, opšti uslovi, kriterijumi i postupak dodele.
Sredstva za sprovođenje mera subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama obezbeđena su u Budžetu opštine Prijepolje glava 5.06, pozicija 204, funkcionalna klasifikacija 421, ekonomska klasifikacija 451. Ukupan iznos sredstava za ovu vrstu mera podsticaja iznosi: 2.800.000 din.

Član 2.

Opština Prijepolje obezbeđuje sredstva za podsticaj za podršku investicijama u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava ( u daljem tekstu: podsticaj), zanabavku nove opreme i to:
-Nabavku opreme za mužu , hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalaciju (101.1.3.)
-Nabavku opreme za podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju (101.4.2)
-Nabavku mašina za zaštitu bilja (101.4.24)
-Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje, i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta (101.4.16)
-Nabavka opreme za pčelarstvo(101.6.2)

Član 3.

    Pravo na podsticaje, pod uslovima utvrđenim Pravilnikom ima: 

• Fizičko lice- nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
• Preduzetnik- fizičko lice upisano u registar privrednih subjekata koje se bavi delatnošću za koju konkuriše;
• Privredno društvo koje se bavi delatnošću za koju konkuriše;

Član 4.

Opšti uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava
Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na podsticaj ukoliko ispunjava sledeće opšte uslove:

1.ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom, ili je pravno lice čija je registrovana delatnost vezana za poljoprivredu;
2.ima prebivalište i vrši proizvodnju na teritoriji opštine Prijepolje;
3.za investiciju za koju podnosi zahtev za podsticaj ne može koristiti podsticaje po drugom osnovu (subvencije, podsticaji, dotacije) iz drugih javnih fondova;
4.nabavka opreme mora biti izvršena pre datuma predviđenog za zatvaranje javnog poziva.

Pravo učešća na javnom pozivu podnosilac zahteva ima samo za jednu investiciju,(samo za jednu vrstu opreme). Prednost za dodelu sredstva za podsticaj za podršku investicijama u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava, imaju podnosioci zahteva koji nisu koristili sredstva iz budžeta opštine Prijepolje po ovom osnovu u poslednje 3 godine.
Кriterijumi za ocenjivanje(bodovanje) su :
A) Osnovni kriterijumi

Кriterijum Broj bodova 

A.1. Nosilac poljoprivrednog gazdinstva je lice mlađe od 40 godina 20 bodova
A.2. Podnosilac zahteva je:
A) nezaposleno lice i nalazi se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ……………………………………………………………..
B) zaposleno lice ……………………………………………………………………….
V) penzioner ………………………………………………………………………………

20 bodova
5 bodova
1 bod
A.3. Podnosilac zahteva je poljopriredni osiguranik……………………….. 20 bodova

B) Specifični kriterijumi pojedinačno za investiciju

Specifični kriterijumi:

1.Sektor mleko:

Poljoprivredna gazdinstva koja poseduju u svom vlasništvu ,odnosno vlasništvu člana RPG 1-19 mlečnih krava

1.1. Nabavka opreme za mužu(Poljoprivredna gazdinstva koja poseduju u svom vlasništvu , odnosno vlasništvu člana RPG 1-19 mlečnih krava,do 300 ovaca ili koza) :

    - podnosilac zahteva poseduje 10-19 krava..................................................... 10 bodova
 • podnosilac zahteva poseduje 5-10 krava ………………………………………………. 5 bodova
  – podnosilaca zahteva poseduje 2-5 krava………………………………………………. 3 boda
  – podnosilac zahteva poseduje 1 kravu …………………………………………………… 1 bod
  – podnosilac zahteva poseduje 10 do 300 ovaca ili koza ……………………….. 10 bodova
  – podnosilac zahteva poseduje 5 do 10 ovaca ili koza……………………………….. 3 boda

2.Sektor voće i povrće

 1.1. Nabavka opreme za podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju
 • površina pod plastenicima od 0,1 do 0,5 ha/na kraju investicije/.. 10 bodova
 • površina pod plastenicima od 0,01 do 0,1 ha/na kraju investicije/… 5 bodova

Poljoprivredna gazdinstva koja imaju manje od 2 ha jagodičastog voća,manje od 5 ha drugog voća, manje od 50ha ratarskih useva,manje od 3ha povrća na otvorenom polju,manje od 0,5 ha pod plastenicima i 0,1-50ha cveća,

1.2 Nabavka opreme za zaštitu bilja :
– površina pod zasadom jagodičastog voća- veća od 1 Ha manja od 2 ha… 10 bodova
– površina pod zasadom jagodičastog voća – od 0,5 do 1 Ha …………………. 8 bodova
– površina pod zasadom jagodičastog voća – od 0,1 do 0,5 Ha…………………. 5 bodova
– površina pod ostalim voćnim zasadima od 2 Ha do5 ha ……………….. 10 bodova
– površina pod ostalim voćnim zasadima od 0,3 Ha do 2 ha ……………….. 5 bodova
– površina pod povrt. kult. na otvorenom prostoru od 1,5 ha do 3 ha ……….. 10 bodova
– površina pod povrt. kult. na otvorenom prostoru od 0,05 do 1,5 ha ……….. 5 bodova
– površina pod ratarskim kulturama od 20 ha do 50 ha ……………………………. 10 bodova
– površina pod ratarskim kulturama od 0,5ha do 20 ha ……………………………. 5 bodova
– površina pod plastenicima od 0,1 do 0,5 Ha ……………………………………. 10 bodova
– površina pod plastenicima od 0,01 do 0,1 Ha ……………………………………. 5 bodova

1.3. Nabavka opreme za orezivanje,drobljenje,sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta

     - površina pod zasadom jagodičastog voća- veća od 1ha manja od 2 ha...    10 bodova
    - površina pod zasadom jagodičastog voća – od 0,5 do 1 ha .......................   8 bodova
 • površina pod zasadom jagodičastog voća – od 0,1 do 0,5 ha………………… 5 bodova
  – površina pod ostalim voćnim zasadima od 2 ha do5 ha ……………….. 10 bodova
  – površina pod ostalim voćnim zasadima od 0,3 ha do 2 ha ……………….. 5 bodova
 1. Sektor pčelarstvo

Prihvatljivi korisnici za investiciju koji imaju minimalno 5 a maksimalno 500/društava/ košnica
1.1 Nabavka opreme za pčelarstvo
– od 100 do 500 košnica ………………………………………………………………….. 10 bodova
– od 50-100 košnica ………………………………………………………………………………. 8 bodova
– od 10 do 50 košnica ………………………………………………………………………… 5 bodova
– od 5 do 10 košnica………………………………………………………………………….. 3 boda

Član 5.

Svi podnosioci zahteva koji podnesu ispravne zahteve i potpunu dokumentaciju za nabavku opreme navedene u članu 2. Javnog poziva, konkurišu za ostvarivanje prava na podsticaj u visini od 65 % od ukupne vrednosti nabavke bez PDV-a (ukupna vrednost opreme za koju konkuriše mora iznositi iznad 30.000 dinara bez PDV-a,osim muzilica , prskalica za zaštitu bilja i trimera gde račun može da iznosi ispod navedene sume). Maksimalan iznos podsticajnih sredstava koju korisnik može da ostvari je do 400.000 dinara.

Član 6.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se zahtevom lica iz člana 3. ovog Javnog poziva.
Za ostvarivanje prava na podsticaj za podršku investicijama u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava podnosilac zahteva dostavlja sledeću dokumentaciju:
• Zahtev za podsticaje za investiciju u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava,
• fotokopiju lične karte (ili ukoliko je sa čipom – očitana)nosioca poljoprivrednog gazdinstva
• fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstva sa podacima o članovima poljoprivrednog gazdinstva za tekuću godinu ( obrazac br. 1) iz Uprave za trezor ,
• fotokopija strukture biljne proizvodnje za tekuću godinu (obrazac br. 3) i fotokopija obrazca fonda životinja (obrazac br. 4) iz Uprave za trezor
• potvrda o zaposlenju, ukoliko je nosilac gazdinstva zaposleno lice
• dokaz (potvrdu) da se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ukoliko je podnosilac zahteva nezaposleno lice
• poslednji ček od penzije ukoliko je podnosilac zahteva penzioner,
• ukoliko je podnosilac zahteva poljoprivredni osiguranik dostavlja potvrdu o osiguranju poljoprivrednika izdatu od strane Poreske uprave,
• račun za predmetnu investiciju izdat u periodu od 01.januara tekuće godine do dana zatvaranja Javnog poziva,
• otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice,
• dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrda o prenesu sredstava i izvod sa računa dobavljača, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može se dostaviti samo fiskalni račun,
• garantni list za izvršenu nabavku predmetne opreme za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista , odnosno izjavu dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista.
• Ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice pored dokumentacije iz stava 2.ovog člana dostavlja i :
-zahtev popunjen sa potpisom i pečatom podnosioca zahteva,
-obrazac overenih potpisa/OP obrazac/-overen
-fotokopija rešenja o upisu u APR
-izvod iz Agencije za privredne registre,
-uverenje Poreske uprave o izmirenim poreskim dažbinama za 2019.godinu,
Кomisija zadržava pravo da tokom kontrole dostavljene dokumentacije i tokom odlučivanja zatraži dodatnu dokumentaciju .

     Javni poziv je otvoren od 15.09.2020 godine i traje do 15.10.2020.god.

Rang lista se formira na osnovu zbira bodova osnovnih i specifičnih kriterijuma i ostalih traženih karakteristika gazdinstva
Zbir bodova iz osnovnih kriterijuma je po tri osnova(A.1+A.2+A.3).
U zavisnosti od investicije za koju konkuriše dobiće bodove po specifičnim kriterijuma za tu investiciju.
Ukoliko dva ili više podnosioca zahteva imaju isti broj bodova prednost pri rangiranju ima podnosilac zahteva koji je opremu ranije nabavio (datum na otpremnici i fiskalnom računu).

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju biti u skladu sa propisinim Pravilnikom.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se preko pisarnice Opštinske uprave na adresu :
OPŠTINA PRIJEPOLJE
TRG BRATSTVA JEDINSTVA br.1,
PRIJEPOLJE
Sa naznakom ,,Кomisija za dodelu sredstava za podršku investicijama
u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u 2020.godini.”

Član 7.

Posebne napomene
Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave koje su podnete od strane lica koja nemaju pravo učešća na Javnom pozivu neće se uzeti u razmatranje.

Član 8.

Postupak dodele sredstava
Služba za poljoprivredu, zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje dostavlja Кomisiji obrazovanoj Rešenjem Opštinskog veća opštine Prijepolje.
Кomisija razmatra podnete zahteve po javnom pozivu, vrši bodovanje, pravi rang listu , opredeljuje iznos sredstava i objavi rang listu na zvaničnoj internet stranici opštine Prijepolje i na oglasnoj tabli opštine Prijepolje i uputi Opštinskom veću na razmaranje i usvajanje.
Žalbe na rang listu upućuje se Opštinskom veću u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli i internet stranici opštine Prijepolje.
Opštinsko veće donosi konačnu odluku o pravu korišćenja podsticaja i iznosu podsticaja u roku od 8 dana od prijema žalbe.
Na osnovu odluke Opštinskog veća predsednik opštine zaključuje pojedinačne ugovore sa korisnicima sredstava podsticaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke. Ugovorom se određuju međusobna prava i obaveze korisnika i opštine Prijepolje.
Opštinsko veće može da formira posebnu Кomisiju koja ima zadatak da izvrši terensku kontrolu nabavljene opreme i podnese Opštinskom veću izveštaj o izvršenoj kontroli.

Član 9.

Obaveze korisnika sredstava
Кorisnik podsticajnih sredstava po javnom pozivu dužan je da:
*opremu koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticaj ne otuđi najmanje tri godina od dana isplate podsticaja ili daje drugom licu na upotrebu.
*da dokumentaciju koja se odnosi na investiciju čuva najmanje tri godina od dana isplate podsticaja,
*da predstavnicima opštine Prijepolje omogući kontrolu na licu mesta i uvid u relevantnu dokumentaciju u periodu od tri godine od dana isplate podsticaja.

Javni poziv biće objavljen na oglasnoj tabli opštine Prijepolje i internet stranici opštine Prijepolje.

PROČITAJTE
spot_img
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR